Aanpassing DBI-aftrek

Vanaf 2018 zullen de dividenden die in aanmerking komen voor de DBI-aftrek, voor 100% vrijgesteld zijn.  Tot op heden is de vrijstelling slechts 95%.  De verhoging van deze vrijstelling kadert in het zomerakkoord van de federale regering.

Groepen van vennootschappen kunnen hiermee hun interne financiering optimaliseren.

Het zomerakkoord: Wijzigingen voor uw vennootschap.

De federale regering bereikte einde juli 2017 een akkoord omtrent de begroting 2018, het reeds veel besproken zomerakkoord.
Het fiscale landschap zal grondig veranderen voor u en uw vennootschap, enkele krachtlijnen geven we u graag mee:

1. Verlaging vennootschapsbelasting
Een verlaging van de vennootschapsbelasting wordt stapsgewijs voorzien. Het gewone tarief zal uiteindelijk dalen naar 25%. Voor KMO-vennootschappen kan er onder bepaalde voorwaarden worden gebruik gemaakt van een verlaagd tarief, namelijk 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbare winst. Ook de crisisbijdrage van 3% zal wegvallen

2. Kapitaalvermindering onderworpen aan roerende voorheffing
Kapitaalverminderingen zullen vanaf 01.01.2018 niet meer enkel op het gestorte kapitaal toegewezen worden, maar ook pro rata op de reeds belaste reserves. Vennootschappen met reserves op het passief zullen in de toekomst bijgevolg roerende voorheffing verschuldigd zijn bij een kapitaalvermindering.

3. Minimumbezoldiging bedrijfsleider
Om gebruik te kunnen maken van het verlaagde tarief wordt de regel van de jaarlijkse minimumbezoldiging aan één bedrijfsleider verhoogd tot 45.000 EUR. Voor starters geldt er een uitzondering alsook voor bedrijven waarvan de belastbare winst lager ligt dan 45.000 EUR.

4. Afschaffing degressieve afschrijvingen
Het systeem van degressieve afschrijvingen zal worden afgeschaft worden vanaf 2020, enkel lineaire afschrijvingen worden nog toegestaan. Daarnaast zullen KMO’s ook pro rata temporis moeten afschrijven.

Voor meer info kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder.